Dodatkowe strony

Właściciele prywatni

To właśnie od obsługi kamienic czynszowych w 1991 roku rozpoczęła się nasza przygoda z nieruchomościami. Założyciel firmy - Mirosław Binkowski, dzięki sprawnemu administrowaniu kamienicami swoich pierwszych klientów z jednoosobowej działalności szybko uczynił ADMIN wiodącym podmiotem na lokalnym rynku nieruchomości.

Zakres usług:

 • naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego (zimna woda i kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna w pomieszczeniach przynależnych, c.o. itp.)
 • wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych
 • okresowe rozliczanie opłat niezależnych od wynajmującego
 • wynajmowanie wolnych lokali, sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali nowym najemcom
 • nadzór nad realizacją umów najmu
 • doręczanie najemcom książeczek opłat czynszowych
 • wydawanie najemcom zaświadczeń dotyczących spraw stosunku najmu, w tym niezbędnych do otrzymania dodatków mieszkaniowych
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat należnych od najemców
 • bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie i przekazanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego
 • prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego rozliczeń podatkowych
 • zlecanie prowadzenia książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad wykonywaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów
 • organizacja prac związanych z utrzymaniem porządku, właściwego stanu technicznego nieruchomości oraz planowanie, zlecanie i nadzorowanie wykonawstwa usług porządkowych, konserwacyjnych i remontowych
 • zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych umów
 • załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych, oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji;
 • regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości
 • sporządzanie pism urzędowych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości

Kontakt

Lokalizacja

Dane kontaktowe

ADMIN Nieruchomości sp. z o.o.
 

ul. Warszawska 8/12a
87-100 Toruń

tel.: +48 56 657 50 70 

kom: +48 501 754 025
e-mail: biuro@biuroadmin.com

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2019 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

do góry