Dodatkowe strony

Wspólnoty Mieszkaniowe

Ponad 70% zarządzanej przez nas powierzchni to budynki wspólnot mieszkaniowych. Zarządzamy nimi od samego początku ich wprowadzenia do polskiego prawodawstwa. 

Zakres usług:

I.  OBSŁUGA  ADMINISTRACYJNA

 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych oraz najemców
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości
 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej (jeśli takowe istnieją)
 • wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali lub najemców oraz poświadczanie wniosków o dodatki mieszkaniowe
 • przygotowywanie projektów uchwał, pism i protokołów po zebraniach
 • przygotowywanie i składanie w imieniu wspólnoty deklaracji i pism urzędowych
 • aktualizacja danych Wspólnoty w GUS i Urzędzie Skarbowym
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o własności lokali

II.  OBSŁUGA  TECHNICZNA  NIERUCHOMOŚCI

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
 • nadzorowanie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej niezakłóconych dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, sygnału telewizji kablowej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych itp.
 • zapewnienie bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów nieruchomości wspólnej, a w szczególności urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali niezakłócone korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej itp.
 • zlecanie usuwania nagłych awarii i ich skutków w części nieruchomości wspólnej
 • zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • zlecanie wykonania inwentaryzacji nieruchomości, projektów technicznych i budowlanych oraz programów prac konserwatorskich
 • organizowanie procedur wyłaniania wykonawców większych remontów
 • zawieranie umów o roboty budowlane bądź dostawy usług, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich modyfikacja bądź rozwiązywanie w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych

III.  OBSŁUGA  BANKOWO - KSIĘGOWA

 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty z oddzielnym kontem lub subkontem funduszu remontowego
 • dokonywanie rozliczeń opłat ciążących na Wspólnocie
 • ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz wpłat na fundusz remontowy
 • bieżąca windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz zlecanie windykacji w postępowaniu sądowym
 • pobieranie, ewidencjonowanie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości
 • rozliczanie kosztów dostarczania do poszczególnych lokali mediów
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości Wspólnoty
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty
 • przygotowywanie projektów planu gospodarczego Wspólnoty (w formie planu rzeczowo-finansowego)
 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego oraz rozliczeń funduszu remontowego
 • regulowanie podatków lokalnych i innych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej

IV.  REPREZENTOWANIE  WSPÓLNOTY

 • reprezentowanie Wspólnoty w sprawach wobec instytucji administracji rządowej i samorządowej, sądów, banków, zakładów usług komunalnych
 • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach z członkami wspólnoty i osobami trzecimi
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa organizacyjna zebrań Wspólnoty mieszkaniowej

Kontakt

Lokalizacja

Dane kontaktowe

ADMIN Nieruchomości sp. z o.o.
 

ul. Warszawska 8/12a
87-100 Toruń

tel.: +48 56 657 50 70 

kom: +48 501 754 025
e-mail: biuro@biuroadmin.com

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2019 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

do góry